Salgs- og leveringsbetingelser

EasyMink ApS
Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
Cvr.nr. 31 86 89 39Alle leverancer fra EasyMink ApS sker i henhold til ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner andet teknisk, elektrisk og elektronisk udstyr (NL 92) med nedenstående tilføjelser/ændringer. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem (NL92) og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang. Særlig opmærksomhed henledes på §9 EASYMINK – ABONNEMENT OG EJERSKAB TILHØRENDE EASYMINK APS hvorefter det følger at samtlige rettigheder, herunder ejerskab vedr. EasyMink samt opdateringer tilhører EasyMink ApS samt at rettigheder og ejerskab mv. til EasyMink under ingen omstændigheder overføres fra EasyMink ApS til kunden ved oprettelse af abonnementsordninger eller anden form for samhandel.


§1. TILBUD OG PRISER.

Gyldighed for tilbud afgivet af EasyMink ApS, vil fremgå af tilbuddet dog maks. 30 dage. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter EasyMink ApS’ underleverandører. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. overfor EasyMink ApS har EasyMink ApS ret til at træde tilbage fra det af EasyMink ApS givne tilbud. EasyMink ApS har til enhver tid ret til at ændre sine prislister. Medmindre anden aftale er indgået, finder salg sted i henhold til den prisliste der er gældende på ordrebekræftelsesdagen. Opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Tilbuddet er først endeligt bindende for EasyMink ApS ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Eventuelle modstridende eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der indgås anden skriftlig aftale med EasyMink ApS herom.


§2. LEVERINGSBETINGELSER.

Levering sker ab fabrik/ex. works, Vinderup. For værksleverance sker levering også ab fabrik hvor intet andet er aftalt, forsendelse sker for købers regning og risiko. Transport skal arrangeres af kunden, såfremt andet ikke er aftalt. Dog er EasyMink ApS berettiget til at kan vælge transport for reservedele.


§4. BETALINGSBETINGELSER.

Kunden skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura og ordrebekræftelse anførte eller på anden måde angivne betalingsbetingelser. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner EasyMink ApS 2% i rente påbegyndt måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfaldet til betaling. Skulle det blive nødvendigt at rykke for betaling, forbeholder EasyMink ApS sig ret til at pålægge et rykker gebyr kr. 300,00 pr. gang. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår samt begrundet mistanke om at køber ikke kan betale, anses som væsentlig misligholdelse, og berettiger EasyMink ApS til at standse yderligere leverancer, support- og abonnementsaftaler samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos kunden, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst. Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.


§5. EJENDOMSFORBEHOLD.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos EasyMink ApS, indtil den fulde købesum er erlagt. Kunden er forpligtet til at forsikre det leverede til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil den fulde købesum er erlagt. Ejendomsretten for EasyMink tilhører uanset ovenstående til enhver tid EasyMink ApS, se nærmere herom §9 i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.


§6. DOKUMENTATION.

Til maskiner og systemer, dog ikke reservedele, vil der medfølge dokumentation, på enten dansk eller engelsk, ved levering.


§7. REKLAMATION.

EasyMink ApS er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse nedenfor. EasyMink ApS’ ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt. For dele, som er udskiftet eller repareret jf. ovenfor, påtager EasyMink ApS sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt leverede i et tidsrum af et år. Kunden skal give skriftlig meddelelse om en mangel til EasyMink ApS uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Såfremt kunden ikke skriftligt underretter EasyMink ApS om en mangel inden for de frister, som er angivet i denne §, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra kunden skal EasyMink ApS afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. EasyMink ApS skal selv bære omkostningerne herved. Reparationen foretages hos kunden, medmindre EasyMink ApS finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at EasyMink ApS kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er EasyMink ApS forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er EasyMink ApS’ forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når EasyMink ApS har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til kunden. Såfremt kunden har afgivet meddelelse og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som EasyMink ApS bærer ansvaret for, har EasyMink ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført EasyMink ApS. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end det leverede, påhviler arbejdet og omkostningerne herved kunden. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning som følge af rettidig reklamation over mangler for hvilket EasyMink ApS hæfter, skal ske for EasyMink ApS’ regning og risiko. Kunden skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde. Kunden skal bære de meromkostninger, som EasyMink ApS påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det leverede befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet. Mangelfulde dele, som udskiftes stilles til EasyMink ApS’ disposition og bliver EasyMink ApS’ ejendom. Såfremt EasyMink ApS ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser kan kunden skriftligt give EasyMink ApS en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan kunden efter eget valg:

 1. lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for EasyMink ApS’ regning og risiko forudsat, at kunden gør dette på en fornuftig og rimelig måde for herved at iagttage sin tabsbegrænsningspligt,
 2. kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.

Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til EasyMink ApS. Kunden har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under "A." fortsat er væsentlig. Kunden kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte købesum. EasyMink ApS’ ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. EasyMink ApS’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af det leverede. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af kunden, ændringer foretaget uden EasyMink ApS’ skriftlige samtykke eller reparationer, som kunden har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. Uanset bestemmelserne ovenfor gælder EasyMink ApS’ mangelsansvar ikke for nogen del af det leverede ud over 2 år levering har fundet sted. EasyMink ApS har intet ansvar for mangler ud over det i ovenstående foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i EasyMink ApS’ ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.


§8 IMATERIELLE RETTIGHEDER.

Kunden har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til leverede varer, som EasyMink ApS eller tredjemand måtte have.


§9 EASYMINK – ABONNEMENT OG EJERSKAB TILHØRENDE EASYMINK ApS.
Adgang til softwaren EasyMink og enhver opdatering hertil, stilles alene til rådighed for EasyMink ApS’ kunder i form af abonnementsordning. Der gøres særligt opmærksom på, at samtlige rettigheder, herunder ejerskab til softwaren EasyMink og enhver opdatering hertil tilhører EasyMink ApS. Ingen rettigheder overdrages til kunden i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning eller anden form for samhandel. EasyMink ApS stiller i henhold til tilbud om abonnementsordning alene EasyMink til rådighed for kunden under abonnementets løbetid.
Abonnement til EasyMink omfatter:

 • Ubegrænset adgang til og anvendelse af EasyMink via de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter for den valgte abonnementsform, i henhold til særskilt abonnementsaftale.
 • Adgang til at tegne supportaftale til EasyMink og opdateringer. Supportaftale betale ét år forud.
 • Fri adgang til samtlige opdateringer af EasyMink

Abonnementer tegnes for det resterende kalenderår på tegningstidspunktet, dog som minimum i en bindingsperiode på 12 mdr. Betaling for abonnementet forfalder forud for det resterende kalenderår. Herefter forfalder betaling for abonnement hver d. 14. januar for et helt kalenderår. Hvor intet andet er aftalt fornys abonnementet hvert år d. 31. december, medmindre abonnementet skriftlige opsiges senest d. 30. november samme år eller kunden misligholder jf. nedenfor. Opsigelsesvarsel af abonnementet er 1 måned med opsigelse til d. 1. i en måned. Opsigelse skal ske elektronisk pr. mail til EasyMink ApS: info@easymink.dk. Manglende betaling kan ikke sidestilles med en opsigelse. Der gøres opmærksom på, at der ved tegning af abonnement gælder en 12 måneders bindingsperiode og kunden er uanset opsigelse/misligholdelse forpligtet til at betale abonnement indtil udløbet heraf. Ved udløb af abonnementet eller opsigelsesvarsel, forudsat bindingsperioden samtidig er udløbet, ophører kundens adgang til EasyMink straks.


EasyMink ApS kan uden varsel og ansvar afbryde kundens adgang til EasyMink/opsige abonnementet i tilfælde af kundens misligholdelse. Som misligholdelse anses, bl.a. men ikke udelukkende;

 • At kopiere softwaren EasyMink og enhver softwareopdatering.
 • Overdrage /videreformidle/yde adgang mv. til EasyMink til enhver anden fysisk eller juridisk person uden skriftligt samtykke fra EasyMink ApS.
 • Manglende betaling af abonnementsydelse.
 • Undladelse af at efterkomme krav om betryggende sikkerhed.
 • Ved afgivelse af urigtige oplysninger ved abonnementsaftalens indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer, navneændring, betalingsstandsning, insolvens mv.
 • Berettiget tvivl om kundens evne eller vilje til at betale mv.

Der gøres opmærksom på at ovennævnte angivelse af misligholdelse ikke er udtømmende. Ved fremsendelse af påkravsskrivelse fra EasyMink ApS om ophør af brugen af EasyMink til kunden er kunden efter modtagelse af påkrav om ophør af adgangen til EasyMink uberettiget til benyttelse af EasyMink i et hvilket som helst omfang. Ophører kunden ikke straks ved påkrav herom med brugen af EasyMink kan EasyMink ApS uden yderligere varsel ved umiddelbar fogedforretning jf. Retsplejeloven kap. 55 bringe anvendelsen til ophør. Ophører abonnementet pga. opsigelse eller misligholdelse opgør EasyMink ApS mellemværendet og foretager udbetaling eller opkrævning af differencebeløb. Der henvises i øvrigt til den enhver tid gældende prisliste udleveret til kunden.


§10 INDIREKTE TAB.

EasyMink ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


§11. TVISTER OG LOVVALG.

Alle tvister om ordrer eller kontrakter skal, medmindre andet er bestemt, anlægges ved EasyMink ApS’ værneting og afgøres efter dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets international privatretlige regler. EasyMink ApS kan altid vælge at sagsøge kunden ved dennes værneting. Leverandøren kan også vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.


§12. NL 92.

Alle leverancer sker i henhold til bestemmelserne i NL 92, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ovenstående. Alle købere, som ikke er fortrolige med bestemmelserne i NL 92, kan rekvirere et eksemplar heraf ved henvendelse til EasyMink ApS.